Dating for unge under 18 Ringsted

I hele denne trykte og utrykte litteratur var det monumentet selv, der udgjorde hovedsagen.At historie og sagn, knyttede til de enkelte anlæg, ikke blev forbigået, er en selvfølge; men det var dog fortrinsvis de enkelte lokaliteters »antikvariske« interesse, der var indberetningernes og beskrivelsernes emne. Man nøjedes med at tegne et kroki af voldstedet, afskridtede det eller tog enkelte hovedmål, og en virkelighedstro opfattelse af, hvad der indtil da var levnet, får vi derfor kun undtagelsesvis.Et samspil mellem de to nævnte discipliner var nødvendigt; men den videnskabeligt arbejdende arkæologi lå endnu i sit svøb, og den for os så selvfølgelige kildevurderingvar endnu ikke blevet eneherskende.Man levede i romantikkens tidsalder, så poesi og fantasi blev ikke narret for deres skålpund, når studiets resultater publiceredes.

I Smidts mange afhandlinger som i de øvrige fremkomne publikationer kombineredes derfor den grundlæggende arkæologiske forskning med historiske tilbageblik. Hvor de skal søges, veed vi kun for Lønholts vedkommende, idet dens markbog fra 1682 oplyseros derom.Den mængde af voldsteder, som ikke omtaltes i skrevne kilder, og hvor arkæologien derfor måtte være eneste vejleder, kom sjældent med i hans redegørelser og opfattedes i hvert fald af ham uden forsøg på opbygningen af en relativt sikker typologi.Fra første færd havde man hos os som andetsteds af gode grunde behandlet disse monumenter både ud fra et arkæologisk og ud fra et historisk synspunkt.Den samlede planløsnings afgørende betydning fandt sit mest overbevisende udtryk i Poul Norlands behandling af Trælleborg efter hans gravninger her i 1934-42. Grønholt må altså senest i sidste halvdel af det 14. være overgået til adelen — måske allerede lang tid før. juni 1423 overlader derpå Anders Lunge alt sit gods norden for Værebro, blandt det Grønholt, til sin hustru, Elne Evertsdatter Moltke, og ved denne lejlighed nævnes specielt »Tulstrup med møllen« af Tulstrupgård har været. Dens navn tyder på, at den har været en udflyttetvæbnergård fra den senere nedlagte landsby Tulstrup, nærmere kan vi ikke komme spørgsmålet.Ingen vilde have forståetdisse anlæg uden at lægge samme vægt på jordvirke og hustomter. Men så meget synes sikkert, at der inden for Grønholt sogn ikke har eksisteret nogen anden adelig gård end Tulstrupgård, og at voldstedet, liggende i Tulstrup hegn ved skellet ind til Gammel Grønholt vang, må være denne gårds tomt.

Dating for unge under 18 Ringsted

I intet tilfælde fandt en dybtgående historisk undersøgelse sted jævnsides med den arkæologiske. Om den minder dog stadig hegnets navn, og vi må nøjes med den formodning, at landsbyen har ligget i nærheden af eller inden for dette hegns nuværende areal. 1300 vil fuldt ud svare til den relativt sene mottetype, voldstedet viser os.Man fastslog kun de historiske hovedtræk og ofrede detailstudiet på det materiale, som spaden havde bragt for dagens lys. En kombineret arkæologisk-historisk undersøgelse har altså dels godtgjort, at opfattelsen af anlægget som kongeligt og stammende fra den 12. En omhyggelig opmåling, foretaget i 1852 af arkitekturmaleren Chr.Han afsluttede gravningerne på Gurre og Søborg, på Vordingborgog Kalø, medens andre overtog undersøgelsen af Hjortholm, Boringholm, Halkær, Hindsgavl, Absalons borg i København, Rugtved og flere andre borganlæg. Hver enkelt gravning havde sin forudsætning og sit mål i sig selv. Og hovedopgaven opfattedes hvert enkelt sted som den at få de bevarede bygningsrester klarlagt, medens forsøg på at nå til en forståelse af jordvirkerne oftest kom i anden eller tredje række. Imidlertid må Grønholt på et senere tidspunkt ved salg eller mageskifte være gået fra klosteret over på adelshænder.Bygning og jordvirke udgør imidlertid overalt en enhed. Vi veed ikke, hvornår eller hvordan det er sket; men et brev fra 1211, hvori Anders Sunesøn stadfæster klosterets besiddelser, nævner — i modsætning til tidligere breve — ikke Grønholt blandt disse.Forholdet kunde ikke være noget andet: den historiske disciplin var gammel i gårde, og i sammenligning med den var den arkæologiske kun for en parvenu at regne. Det var de mange indberetninger fra sognepræster og andre, hvorpå Pontoppidan og Hoffmann byggede meddelelserne i »Danske Atlas«.

  • Dating gratis Herning
  • Mann flirten körperkontakt
  • Suchen frau kostenlos Augsburg
  • Kleinanzeigen partnersuche Frankfurt am Main
  • Partnersuche anzeige Fürth
  • Partnerschaftsanzeigen kostenlos Berlin
  • Chemnitz dating

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *